Geguritan Bahasa Jawa Lengkap

Geguritan Bahasa Jawa – Apakah Kita suka dalam menulis sebuah puisi ? Puisi apa yang sering kita buat ? Puisi tentang pendidikan dan puisi tentang romantis ?

Banyak seklai orang yang menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan puisi, baik membuat puisi atau membaca sebuah puisi.

Puisi-puisi yang bisa dibuat dengan berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Jawa puisi dikenal sebagai geguritan.

Pengertian Geguritan

Pengertian Geguritan

Pengertian Geguritan Bahasa Indonesia

Geguritan adalah sebuah karya sastra Jawa yang dibuat dengan kalimat yang bagus atau indah dan memiliki arti atau makna. Cara mengungkapkan geguritan yang bisa menggunakan bahasa yang memiliki rima, mitra, irama dan penyusunan yang tepat.

Geguritan juga bisa dibuat dengan cara ungkapan perasaan dan pikiran. Di dalam bahasa Indonesia geruritan adalah puisi. Geguritan dan puisi adalah sama, hanya berbeda dari segei bahasanya. Jadi geguritan adalah sebuah puisi yang di tuangkan ke dalam Bahasa Jawa.

#Pengertian Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan yaiku salah satunggaling karya sastra Jawa kang kawujud saka raos ing manah kang diungkapne kale penyai ing damel bahasa ingkang nduweni irama, rima, mitra, bait lan penyusun liring ingkang nduweni arti utawi makna wonten ing lirik geguritan. Geguritan ing bahasa Indonesia kasebut namine Puisi.

Ciri-Ciri Geguritan

Supaya bisa mengenali lebih mudah dan lebih cepat ditangkap, terlebih dahulu kita belajar tentang ciri-ciri dari geguritan. Berikut ini ciri-ciri yang harus kita ketahui dari geguritan, diantaranya adalah :

 1. Bahasa yang akan digunakan harus indah dan sopan.
 2. Memiliki aturan “guru gatra, guru lagu dan guru wilangan”.
 3. Kalimat yang akan kita pakai harus mempunyai arti atau makna.
 4. Ada nama pengarang di dalam teks geguritan, berada di depan bagian atas.

Struktur Geguritan

Struktur Geguritan

Struktur Fisik

 • Pamilih Tembung “Diksi”

Diarani diksi yaiku tembung-tembung ing njerone geguritan sing biasane nduweni sifat polisemi, nduweni tegese abstrak lan konotatif. Pemiling tembang kang trep, bisa ngasilaken imajinasi kang manjila

 • Ritma Atau Majas

Yaiku mbaleni ukoro, mbaleni suara “vocal”, kelompok tembung “frasa” utawa mbaleni tembung.

 • Majas

Majas yaiku tembug ingkang digawe penyair ndamel nyeritakake setunggale bab kang kanthi cara mbandingake kalian barang utawi tembung lintune.

 • Tipografi

Tipografi yaiku larik-larik utawi kang tinulis mawa pada per bait. Bab niki kang mbedakne antarane gancaran lan geguritan.

Struktur Batin

 • Tema

Tema “buku gagasan” yaiku punjeraning bab ingkang dadosaken geguritan niku dados utawi gagasan kang dikarepake penyair utawi penulis. Tuladhane : politik, moral, agama, individu lan liyane.

 • Sikap Penyair Kepada Pembaca “Nada”

Sikap penyair kepada pembaca yaiku sikap “patrap” ingkang di damel ing njerone geguritan. Tulodho : muji, nuturi, ngenyek, ngguroni, nyemoni lan liyane.

 • Pangrasane Penyair

Tegese tembang ingkang di damel ing njero geguritan, ingkang ngadah fungsi lan tegese ndamel jelmakake rasa pangarsa sing ngadah sifat kompleks lan rowa, kang kelebu ing rasa-pangarsa. Yaiku : antipati, sedih, susah, empati, simpati, seneng, gumun, kangen.

 • Amanat/Pesan

Bab kang diweharake penulis / penyair marang pemaos. Amanat niku mboten di tulis kanti terang trawaca, ananging sinandhi, enten pangrakiting tembang.

 • Suasana

Suasana yaiku kahanane jiwa pemaos sak sampune maos geguritan.

Jenis Jenis Geguritan

Geguritan Bahasa Jawa dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah :

 1. Geguritan mengenai gambar yang menandakan sebuah peristwa atau kejadian “deskriptif”.
 2. Geguritan yang didalamnya ada sebuah kritikan atau sindiran.
 3. Geguritan yang terakhir adalah menceritakan sebuah pengalaman, kondisi dirinya sendiri ataupun orang lain “naratif”.

Baca Juga : Paribahasa Bahasa Jawa

Geguritan Bahasa Jawa Tema Ibu

Geguritan Bahasa Jawa Tema Ibu

IBU

Ibu

Anakmu kang dak wanti wanti

Kang dak kawatirak

Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

 

Iki anakmu

Kang durung isa nyenengke ibu

Kang durung bisa nyenengke keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu ibu

 

Nanging ibu

Anakmu iki bakal banggakke ibu

Banggakke keluarga kabeh

Anakmu ora bakal nyerah bu

 

Kanggo nyekel lintang ana langit

Kang kadhang ditutup mendhung

Kang kadhang mripat wae wes ora bisa weruh

Ananging anakmu iji janji ibu

 

(Intan Nukhi Adhiya)

 ANGGERKU

Ngger

Biyung nyuwun ngapura

Ora bisa dadi biyung kang sampurna

Ora bisa nglegakne atimu

 

Ngger,

Uripku kebak kaluputan

Ngiwa luput, nengen nggih luput

Rumangsaku aku wes manut

Bangun turut karo sing jarene winasis

Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputi

 

Lara atine biyung, nggih

Kepengin cerita wae,

Ora enak sing gelem krungu

Apa male sambat, mung arep di geguyu

Kabeh wes ora percaya karo biyung

 

Kabeh iki nyatane ngapusi

Ananging biyung isih tetep percaya, ngger

Mung siji sing ora bakal ngapusi

Gusti Kang Maha Agung

Yanik Agus Setyaningsih

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

KITIR

Kitir iki

Isi panantangku marang wengi

Kang kebacut anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

 

Kitir iki

Wujde pangundamanaku marang awang-awang

Kang kebacut brangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

 

Kitir iki

Srana gugatmu marang isen isening jagad

Sing pijer royokan berkat

Tan keguh njaluk ruwat

LINTANG PANJER RAHINA

Nalika bumi isih sepi

Lintang panjer rahina wes tangi

Menehi pepadhang sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupaya rezeki

 

Para among tani wes ndalidir mecaki galengan

Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makaryo

Para ngulama tumungkul pangestu puja

Para santri wiridan ngaji

 

Jago kluruk sesautan

Melu tasbih marang pangeran

Ndonya sampun gagat rahina

Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa

Geguritan Bahasa Jawa Tema Sekolah

Geguritan Bahasa Jawa Tema Sekolah

SEKOLAHKU

Sekolahku…

Panggonan anggonku pados ilmu

Sekolahnku…

Diwulang dening Bapak lan Ibu Guru

 

Sekolahnku…

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku di ajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

 

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kangge gladen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

 

Aku percaya…

Senajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi

Kareben ngesuk dadi wong kang aji

Miguna tumprap bangsa lan negri

SEKOLAHKU

Bangunanmu kang megah

Mandeg sakulone alun-alun Sidoarjo

Dadi tujuwane siswa-siswi

Sing arep gelot ilmune kanggo sangune tuwa

 

Saben dina

Aku tansah ana njero ruanganmu

Ngrungokake piwulangane bapak lan ibu guru

Apa sing kudu di gugu lan dituri

 

Tambah dina tambah marem atiku

Sekolah neng SMA Negeri Dua

Sing kawentar gurune

Sing kawentar prestasine

Kinanthi Baru X MIA 2 SMAN Sidoarjo

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

REUNI

Sawise lawas pisah

Ketemu wes podho dadi simbah

Rambut-rambut putih, pasuryan podo malih

Pethuk gapyuk rerangkulan nyuntak sakehing rasa kapang

Ati kang trenyuh mripat kekembeng luh

 

Wor suh karo rasa bungah

Guyu-guyu renyah kaya nalika isek bocah

Dhek biyen nate dadi sakukuban

Njur podo pisah dalan, nepusi lelakone sowang-sowang

 

Lungit angelangut, lam-lamen zaman kesaput pendhut

Nganti wancine srengenge dunyo ngulon

Beja, dene isih bisa sapatemon

Duh Gusti ingakang Maha Mirah

Namung saget muji syukur alhamdulillah

Ngene isih menangi kumpule balung pisan

 

Djoko Waluyo

 ARTI TEMAKU

Ing petenge arah lan langkahku iki

Panjenengan dados srengenge kangge uripku

Menehi sumunar cahaya kangge kabeh pangarepan

Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu

Lewat sorotan cahaya kang metu saka suara lan tuturmu

 

Ing kelas kang ayem tentrem iki

Aku nangkep artine panguripan

Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken

Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik

Panjenengan kang nentokake nasib Bangsa Paduka

Mboten mokal kagem panjenengan

Mujudake generasi emas Bangsa kang gemebyar ing pepetengan

 

Saben dino panjenengan nindakake kegiatan mulyo iki

Rasa sabar uga ras iklas ndampingi seban dino

Sakabehe ing dunyo ora bisa bales jasamu

Yaiku jasamu kang isok nggawe bintang ing pepeteng

 

Kita ora bisa ngganti jasamu karo opo wae

Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga

Jasamu bakal kito pangeti sajeroning uripku

Baka kita pengeti ing sajroning ati

Lan ora bakal lebur dening puteran waktu

 

Matur nuwun sanget, Guru ingkang kulo tresnani

Tanpo panjenengan bakal peteng

Lan amargi panjenengan urip dadi migunani

 

Putri Mulyasari

 PAMULANGAN

Jarene simbah aku kudu sekolah

Kareben dadi bocah genah mrenah orah nggladrah

Jarene ram ibu aku kudu sregep mangkat

Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

 

Jarene bapak ibu guru aku kudu sregep sinau

Tambah ilmu

Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging

Prakanca….

Coba delengen kahanan nyata

Apa sih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata

 

Pamulangan kang tanpa tuladho

Pamulangan kang kasatan piwulang

Pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta

Siji lan siji ana piro ?

 

Jare anut kang nduwe kersa

Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maleh tata krama

Lali duso…

Kabeh lurung binarung kumalungkung

Pamrih pamuji siji

Pamulangan ora aweh pepadang

 

Simbah…

Nyuwun pangapunten

Kulo mboten kepingin dados dokter

Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

 

Rama…

Nyadong duka

Kulo mboten kapilut drajat pangkat

Jalaran ajrih sumpahing rakyat

Kang panggah mlarat sekarat

 

Bapak ibu guru…

Nyuwun dungo pangestu

Mugi-mugi sedaya ilmu saget dados sangu

 

Budhi Setyawan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Sahabat

Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama

LAYANG IKI KANGGO SLIRAMU

Layang iki kangge sliramu

Layang batin kang ora bakal pernah kok woco

Aku arep ngilang sakwentara

Menawi setahun nanging ora mergo wong liyo

 

Mergo aku kuduk fokus ngadepi perkara

Perkara kang wes suwi dadi kekarepan ati

Kang ijih ora kena diganggu sopo-sopo

Aku arep njaluk ngapuro

 

Menawi ilange awakku marahi sliramu loro

Nanging aku iki wis tuwo

Lan aku durung olih apa-apa saka uripku iki

Aku nyuwun pangapura

Intan Nukhi Adhiya

 KANGGO KANCA

Mbiyen, tanganmu genggem tangaku

Mbiyen, pundakmu enek kanggo aku nangis

Mbiyen, guyumu nentremke atiku

Nanging saiki…..

 

Tangan, pundak, nguyumu ilang saka uripku

Kanca-kancaku kabeh, bayangno

Apa sejatining kahanan sajroning dunyo

Yen ora ana welas lan asih

Ora ana uga kekancan tanpa pamrih

Ing sakjeroning manah atiku

Aku ngerasakne kepingin ngamuk wektu iku

Kanca lan kancaku

Elingo rasa atiku iki

Jagane rasaning welas asih iki

Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama

Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama

GUSTI

Gusti…

Dalem namung tiyang kang lemah

Kang mbiten saged mlampah piyambak

Gusti…

Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil

Tansah kegoda kesenengan dunyo

Gusti…

Hamung siji panyuwunku

Tuntun dalan wonten ing margi kang padhang gusti

Duh Gusti…

Geguritan yang judulnya Gusti menceritakan tentang seorang manusia yang hakikatnya adalah ciptaan dari Allah SWT. Manusia hanyalah makhluk yang lemah dan sangatlah mudah untuk masuk kedalam keburukan.

Banyak manusia di dunia ini yang akhirnya tersesat karena mereka hanyalah memikirkan dunia dan terlena dengan dunia ini.

Pesan yang bisa kita ambil dari geguritan ini adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus selalu beribah dan selalu mengingat kepada Allah SWT. Karena tujuan diciptakan manusia di dunia ini adalah supaya beribadah kepada Allah SWT.

Selalu berdoa supaya bisa diberikan petunjuk serta jalan yang lurus dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

ESUK IKI

Angin pancen sumilir ngerajut awak

Ananging mau bengi hawane nggoda angen

Kumepyur grimis ngruwis nggawa pangarep

Mengko udan ngademi bumi sing ngrantu

 

Woh, woh, medot rasa gumawang

Lebu sing tumemplek lumahing godhong

Durung owah gambarane

 

Jago kluruk sesautan ora miyak cahya srengenge

Kaya padatan njalari dunyo iki tangi

Dunyo peteng ora kawiyak sunar padhang

Ing bang wetan ngranuhi sesawangan

 

Kepara saiki krasa kulit anyep

Kesiram angin playon nerek-nerak sak karepe

Isih binareng thathit gumerit nyigar ketek dhadha

Gordhin jendela mobat-mabit sesalaman

 

Kleyang-kleyang godhong ing ngarepan

Mudal-mudal gumletak ngebeki plataran

Godhong belimbing, blimbing wuluh lan jambu bangkok

Mosak-masik ing plataran ora kumanan ketekan semen

Got paving urunan warga gumlesah larahan pasar

 

Sing teko ora kinira miyak dunyo

Apa iki samita lumahing dunyo kurebing langit

Aweh panyendhu marang manungsa

Esuk lan sore singgeting dina rahina

Wengi nggarit ati miyaki leladi iku wes pinasthi

Aja ngowah-owahi lakuning lintang ing akasa

Iku luwih prayoga

 

Ariesta Widya

MERAPI

Merapi…

Saka kadohan katon gagah

Asep putih ndedel ing awiyat

Tilas dalan lahar katon cetha

Kena sunare hyang bagaskara

 

Merapi…

Saumpomo kowe bisa crita

Kabeh kadadean ing tanah Jawa

Wiwit zaman Mataram Kuno

Nganti madega Kraton Yogyakarta

 

Merapi…

Sliramu anyekseni kridhaning bangsa

Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda

Zaman mardika zaman Soekarno

Nganti zaman Soeharto

Zaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo

Merapi dadi saksi

 

Putha Aryana

KIDUNG WENGI

Wengi wes lumingsir jero

Cahyane sang candra katon surem

Tumiyung mangulon mapak tekane gagat raina

Kahanan katon tintrim

 

Mung swaranae jangkrik sesahutan ngumbar lelagon

Kala-kala jegoge asu sing mecah wengi

Jalma manungso wes podo lerem ing pangimpen

Nepsu-nepsu panguripan uwal saka nala

 

Gumanti impen-impen kang endah mbuntel panjangka urip

Mung kemrosake manuk codot nrusuk ing pang-pang wit pelem

Ngluru woh-wohan nganggo nganjel weteng

Saksuwene sawengi natas ngancani sepining bawana

Swarane jago kluruk podho pamer swara

Minangka pratandha yen bagaskara bakal tumeka

 

Cahya warna abang rampak-rampak

Pratandha ngajak jalma miwati makarya

Ngobahake raga

Ngudi rejeki ngluru pangupa jiwa

Sakwuse madhep kiblat

Ing tengahing pedhut manjing subuh

Nyeyuwun nugrahaning kang Maha Rahmat

 

Hadi Pamungkas

 ARGA IKI

Mataun-taun

Sira ngerusak geger lan awakku

Makaping-kaping

Landhepe bendho lan pacul

 

Nyigar lemah subur dadi larik-larik tandur

Pokalmu mblandong sapenak dhengkul

Lemah ijo wes malih gundul

Tirta musna ing mangsa ketiga

 

Ninggal belik nalika paceklik

Jare wadhuk dadi alesan

Ora bakal ana rampunge

Nadyan dunyo pisan

Denuntal sakabehe

 

Yoh

Entenana

Yen tekan titi mangsa

Arga iki nagih prasetya

 

Siswidiadi Ngesti N

SEDHANG TIRTA PANGGESANGAN

Kinclong, klimpah-klimpah, kumricik ilining toya

Pating sliri tawes, wader pari dalasan anggang-anggang

Sedaya memuji maring Hyang Widhi

Tanpa sih paduka Gusti

Dados punapa awak mami ?

 

Widodari kayangan sami lelumban

Tumurun madyaning sedhang

Jamas, reresik tan emut ing wanci

Kamanungsa si Tarub

Segering tirta sedhang dadya panjanging yuswa

Siaba bombong kula nyumurupi

Sesami titahing Gusti anjagi lestari

 

Punapa mboten rumaos

Punapa sampun wuta tyasira

Kutu-kutu walang ataga sami sun cawisi

Kantho lelahanan tanpa nyulihi

Ngantos telas tan nyisa kula legawa

 

Ananging geneya ?

Kori kula kasumpet aspal

Beton, ngantos nduwa amergi kula

Kados pundi punika Gusti ?

Nyingkur kawula, Gusti…

 

Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula

Keparenga paring marga

Satemah mboten namung kabuncang mupro

Kepara ndamel kangsaran dumateng manungsa

Kula kapan dados sendhang tirta panggesangan

Wignya Raharja

KLUWUNG

Ora katon garising kikismu

Nadyan wilangane tinemu

Oncating citramu, ambabar banyu

Tuhu agung kersane Gusti

Riris…grimis endah dinulu

Agawe menebing lebu

Mahanani segering banyu

 

Ora geseh, eseme anuju prana

Tansah gawe brantaning driya

Ora kapiyarsa wuwuse wacana

Rinengga endahing solah bawa

Andelidir ponang kintaka

Binarung kidung asmara

 

Iba mulyo raharjo, rasaku

Datan ana kang ngreridu

Rinonce kehing wanodya yu

Andum prasetyo tuhu

Woh aren…asung pepaling

Endhahing citramu, boya sumandhing

Ora beda ngendikaning biyung

Sliramu…andha widhodari… ya kluwung

 

Soewardi Baroto Martono

 ENDAHE ALAM

Yen mandheng alam iki…

Pikiran susah dadi indah

Anggugah semangat urip kangge jiwa iki

Atipun dadi sumringah lan bungah

 

Yen ndeleng uwit ijo royo-royo

Awujud ciptaan kang kuasa

Lan kesucian sinar surya

Kanggo padhange dunyo iki

 

Puji syukur matur ten Gusti Allah

Marang keindahan isine ing bumi iki

Sing kudu dijaga lan dilestarine

Tanpa ngilangake keindahane

 

Arvie Diah Pratiwi

Geguritan Bahasa Jawa Tema Budi Pekerti

Geguritan Bahasa Jawa Tema Budi Pekerti

KORUPSI

Abang putih kajunjung dhuwur ing langit pertiwi

Wujud getih lan balung para pejuang

Apa kowe isek eling ?

Cucur kringet luh kang wes kebacut dadi tumbal

Tumbal marang buwana kangge kemerdekaan

 

Saiki apa ?

Kowe ngapusi, kowe korupsi

Cangkemmu ombo kebak arta

Raimu gedhek, ora nduweni isin

Dijak rembug malah kepara angler

Rakyatmu kuru, kowe lemu

Rakyatmu mlarat, duitmu sak arat-arat

 

Sing makmur sapa ?

Kowe lan kanca-kancamu

Sing tumindhak ala marang rakyatmu

Mula, ayo brantar korupsi

Ayo padha gumregah

 

Mbangun bangsa Indonesia kang sumringah

Bangsa kang apik ing budi lan tutur

Bangsa kang makmur lan sejahtera

 

Dening Kharisma L.W

 BEGAL

Begal…

Wong liyo nyebut brandal

Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal

Kanggo nodhong njero terminal

 

Begal…

Pinter ngolek akal

Sapa wae bakal didadekake tumbal

Begal uteke wes mirip kadhal

Yen kecekel dulangen sandal

 

Begal saiki…

Luwih tega ngelarani

Nggawa pistul nembak wong nganti mati

Nggawe gregetan para polisi

Begal di brantas ana ngendi-endi

Ketemon ngerampas di tembak mati

 

Begal saiki wes kebangetan

Wes kerep nggawa korban

Dunyo brana asil rampokan

Haram hukume yen dipangan

Bakal nampa siksaning neraka jahanam

 

Iswahyudi

 URIPE MANUNGSA

Iki ana cerita

Kados uripe manungsa

Ingkang rekoso

Amergi kakean dosa

 

Ora gelem nindake dawuhe agama

Geleme mung nyusahaje wong tuwa

Ora iso nyukuri sing di paringi kale pencipta

Isohe malingi duite tengga

Geguritan Bahasa Jawa Tema Cinta

Geguritan Bahasa Jawa Tema Cinta

KAPANG

Menawa rasa matine ati

Mesti jiwa tansah kapang

Umpama ati kapenjara asmara

Apa bisa jiwa ngapusi

 

Menawa saperangan ati ngantu- antu

Mesti separo liyane ngenteni

Umpamane setengah ati tansah “han” jaga

Bisa ora saperangan liyane nglaleake

 

Menawa ati tiba sengsara

Mesti jiwa luwih lara

Pujaning atiku…

 

Apa sing bisa tak tindakake

Aku mung wanita sing kakungkung geni asmara

Wanita sing atine wis kadusta

 

Apa sing dipengine saliyane pengin cepet ketemu kelawan sing ndusta ati

Sing pada-padane laksana kidung swarga sing ngalun-alun ing karnaku

Sing nggawe kentir kapal jiwaku ing tengahing samudra rasa sing tan winates

 

Anonim

AKU DUWEKMU WENGI IKI

Lumakuku kaya ngawang

Ngawang-ngawang nggayuh lintang

Mecaki dalan kasusahan

Apa sejatine ?

 

Kang ngganjeln ing njero manahmu ?

Tegese luh kang tumetes ing pipimu

Nglebur nyawiji ing swasana

Kang sejatine durung bisa ngawe aku lan sliramu

 

Mesem bebarengan

Crita marang aku

Senajan ora mesti bisa mungkasi

Lilakna aku andu dunyomu

Kang kebak dening kaendahan

 

Sing durung kasunyatan

Aku duwekmu wengi iki

Iki ragaku

Iki sukmamu

Aku lila disiksa

Nganti ora ana sisa

 

Isnaini D Pramusinta

 NGREKSA RASA, NGREKSA TRESNA

Rong puluh tahun wes lumaku

Tansah ndak simpen rapet jroning kalbuku

Ora isa luntur denig lumakuning wektu

Amarga iku tulisan-tulisan Gusti kang kudu dilakoni

 

Ora isa ilang esem manismu

Ora bakal musna sorot netramu

Pra dak selaki aku nate nyimpen rasa

 

Kang nate nancep mring kalbuku

Endahing crita kawuri tansah dados memori

Rina trus lumaku nyedekki ratri

Baskara meh angslup gumanti candra

TANDHA KATRESNAN KU

Wiwit kok tulisake tresna iku

Manuk-manuk kepodah padha geguyonan

Ing pang-pang godhonge waru

Ijo enom lelagone langit biru

 

Srengenge isuk kang mlethek ing ati sumunar

Martakake dino bakal ora kemendungan

Wiwit kok kandakkake tresna iku

Liwat kali ndak kinthirake perau godhong pring

 

Amrih bisa lelayaran aneng segaranining atimu

Ape playon langit ing pucuking alun

Banjur tak tunggu tekane ngawa warta

Wiwit kok kidhungake tresna iku

 

Apa aku kudu lumaku sakdhuwure angin lan segoro

Njupuk kembang srengenge kang mletek

Banjur ndak slempitake ing kupingmu

Kareben nambahi brantaning ati

 

Sanjerone ati iki, yayi…

Ana panandhang, sekirane mung kowe kang bisa mangerteni

Liwat getering angin kang sumilir

Sadawaning laku lan sepi tak critakake

Yen to….semengko bakal nyawiji

 

Arya Esa Mahadewa

 JODOHKU

Sliramu sing saiki tak tresnani

Apa ya sliramu….. ?

Sing arep ngerteni aku saklawase

Apa ya sliramu…. ?

Sing arep njogo aku saklawase

Apa ya sliramu… ?

Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik

Apa ya sliramu….?

Sing arep melu ngerasakake bungah lan resahku

Apa ya sliramu…?

Sing sesuk arep dari kanca uripku

Duh Gusti

Paringi pitedah kangge aku

Apa iyo iki jodohku?

Zahrotun Nurul Fatmi

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pahlawan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pahlawan

PAHLAWANKU

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram Ibu Pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedih

 

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku

Muga Gusti paringi angraha

 

Semono gedene bektimu

Jiwa raga, bandha dunyo

Tanpa sisa

Amung siji pangajabmu

Merdeka

Tantiningsih

 RA KARTINI

Kartini….

Sapa kang ora kenal kale panjenengan

Pahlawan kang mbela kaum wanita

Pahlawan berjuang nentang paugeran walanda

 

Kartini….

Senajan tinitih dadi priyayi

Nduweni trah bangsawan

Kartini mbela emansipasi wanita

Mbela rakyat jelanta

 

Kartini…

Wulan April iki dadi seksi

Lelabuhanmu kang misuwur tumrap Bangsa Indonesia

Habis gelap terbitlah terang

Dadi bukti masa perjuangan

Kota Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita

 

Kartini….

Amargi jasamu

Wanita Eropa lan wanita Pribumi

Dadi nduweni hak kang podo

Nduweni hak pikantuk pendidikan

KI HAJAR DEWANTARA

Ing adheme hawa Walanda

Sira panggah netepi setya

Nyawiji ing ngilmu

Nyerat ing saben-saben waktu

Nalikane ati krasa

Krungu swara jerite sedulur

Ing lemah Pertiwi

Sira gumegrah greget

Bali ing desa mijilmu

Nusantara

Suwardi Suryaningrat

Kondang kanti asma Ki Hajar Dewantara

Putra kraton kang sugih bando brana

Milih dadi satriya lelana

Manunggal sajroning rakyat jelanta

Gugur dados pahlawan Negara

Minangka Bapak Pendidikan Bangsa

Geguritan Bahasa Jawa Tema Guru

Geguritan Bahasa Jawa Tema Guru

GURUKU

Wingi nalikane sikil iki

Tumapak sakdhuwure bumi

Durung paja-paja ngerti ha, na, car, ra, ka, da, ta

Alip, ba’, ta’ tsa’, apa dene good morning teacher

 

Lumakuning srengenge wes ganti

Panyawangku dadi padhang

Terawangan

Rasaku sangsaya….

Ora bisa ndakgambarake

Sih tresnamu nabet njanget

Sajroning atiku

 

Lamun tanpo penjenengan

Bisa opo aku nepaki bumi iki… ?

Leladimu marang aku

Ora timbang karo pawelasku

 

Bu Guru, Pak Guru

Jangkahku isek adoh

Uripku isek nyamut-nyamut

Setitik setetes, embun esuk

Iku wes cukup

Tinimbang banyu sakkendhi

Marakake ati mati

 

Lepasen lakuku

Lilakno labuh labetmu

Dakumbare gagasanku

Sedyaku kasembadan

Dungo pangestumu

Nuntun marganing sedyaku

 

Sutapa W.R

SERTIFIKASI GURU

Sertifikasi Guru

Kabeng wong wes padha krungu

Apa maneh ana kalangan Guru

Ananging… kanthi sertifikasi Guru mau

 

Apa bocah-bocah banjur mituhui

Ora wani karo Guru

Mugiya kanthi sertifikasi iki

Para siswa tambah bekti

 

Sinau ana sekolah kang mligi

Mantep, karep sakjroning ati

Kanthi sertifikasi Guru iki

Para Guru ana kang daftar haji

 

Ugah akeh kang tuku mersi

Ananging kang utomo

Kanthi sertifikasi guru iki

 

Para siswa tambah prestasi

Lan bekti marang Ibu Pertiwi

Lan marang kang ngawe uripe Pati

 

Aris Irianti

Geguritan Bahasa Jawa Tema Harapan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Harapan

NGLANGUT KEBAK PANGANEN

Wes ora ana srengenge

Rupa lan ngada wes beda

Kaedahan mau esuk wes sirna

Polahe wong podho makarya

Polahe wong podho nyuwara

 

Wes ora ana

Wes ora ana krenteg apa-apa

Mung ngenteni rasa ngantuk

Nganti kroso dicokot nyamuk

 

Batin iki nglangut

Adoh parane pikir

Nganti tumus anylesing rasa atis

Isi wae ora ono rasa opo-opo

Mung ora ono candhik olo

 

Tumusa becik, aku pancen temen

Pingin urip kang mulyo

Dadya duta sambada aruming asma keluarga

 

Lulus kuliah bisa cepet diparingi papan makarya

Nadyan mesti digadang ndang omah-omah

Aku pasrah

Nglangutku dadya berkah

 

DRA. Endang Listiyani, M.Pd

Geguritan Bahasa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Bahasa Jawa Tema Bencana Alam

TSUNAMI

Banyu laut kang maune antheng glinteng kaya bayi turu angler kepati

Esuk kang padhang njingglang tanpa mendung…putih suci

Nuduhaje marang manungsa kabeh sektine Gusti

Cahyane bagaskara padang nyinari bumi pertiwi

 

Angkasa kang bawera dumadakan peteng nglimeng

Netesi bumi pertiwi kanti luhe kang tumetes

Angkasa dadi peteng lan bumi horeg

 

Alam sakupeng ngamuk ngegirisi

Laut muntab tanpa kabendung

Alon-alon samubrang kauntal, kauncalaken dening banyu bah saka laut

Manungso kocar-kacir tunggang langgang, ngolek selamet

Geguritan Bahasa Jawa Tema Kemanusiaan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Kemanusiaan

SABTU BERSIH

Dina sabtu ing wanci enjing

Suasono tasik katon remeng

Katambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

 

Wanci sekolah miwiti pasinaon

Katah siswa kang sami pitakon

Sabtu enjing kagem lingkungan kemawon

Kerja bakti resek pasinaon

 

Namung tekat saiyek saeka kapti

Nyambut gawe bareng kanti senengen ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkungan sekolah kang tetep asri…

RUMANGSAKU

Rumangsaku kabeh uwong mesti

Kudu ngerti benere dewe

Amung luput salahe

Kang tumibo janma liyo

 

Pada anggega kersane pribadi

Ngugung njuga luntaking angkara

Yen kepagol asesanti

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung

Singo lena nemahi pralaya

 

Katon wewetahan ujaring kanda

Napsu angdhaton ing ati

Rasul lan malaikat ora kasat moto

Banjur buteng mbregundul ora ngerti

Anggering tata suba sita lan agama

 

Nek atine kagol kepantong liyan

Embuh ora ngerti eling

Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati

Ora peduli embuh salahe

Ananging rumangsaku luwih enteng mayang ing ati

 

Dados luber ajur mung kadi maruto

Ganjelaning ati kaanggep sesendhon

Tinambahan eling marang

Lajer kang tinandur Gusti

Kanti mangesti sesanti aku kabeh kalepotan luput

 

Roewandi

Geguritan Bahasa Jawa Singkat

Geguritan Bahasa Jawa Singkat

SLIRAMU

Sinawang saka netramu

Ana roso kang kebak pitakonan

Yagene sliro musnah sajroning werdi

Rinasa ing sajroning tyas

Ana rasa wuyung kang tansah ngrembuyung

Tanpo kuwawa bisa antuk jampi

WIJI

Trubus kang ginadhang

Isih dadi antep bombonging tekat

Nora ruruh senajan sinenggut

Mosak-masiking sindhung riwut

 

Trisatya dadya mustikaning ubaya

Keket ginegem tan samar pamora

Praja mudho karana

Sayekti…

ING TENGAH WENGI

Yen ing tengah wengi

Hana angin kang semlimer

Mandheng bulan purnama sidhi

Ati tan saya ayem

 

Kelingan kanikmatan gusti

Seng tanpa wates paring kawelas asing marang makhluk

Sembang ipun amung pasrah..

Geguritan Katresnan

ASMORO KANG SINANDING

Ing njerone ati iki ono kangen

Kangen kang sumimpen

Yo mung sliramu kang tansah ngeriduhi

Rina alawan dalu

 

Katresnan iki mung bisa tak rasakne

Nanging ora bisa sun ketokne

Tak simpen ing pojoking ati

Nganti tumeko titi wanci

 

Asmoro iki mung kanggomu

Mugo ing tembe bisa nyawiji

Dadi siji nganti kaki nini

Kanti antuk berkahing yang Widhi…

ING PUCUKING KANGENKU

Pasuryanmu

Isih ana ing wektuku

Kang nyisake abu-abuning karep

Ngluwihi isi njeroning mustakaku

 

Sliramu tanpa rasa peparingan esem

Sing ngiket ing pangangen otakku

 

Wes nate ndak coba ngumbah ati

Kanti sakehing warna-warna panguripan

Supaya jiwaku tetep anteng

Lan tentrem kebak nur cahayaning pepadhang

 

Duh. Niman pepujanku

Sumingkira sak telenge kalbuku

Sliramu wes lumebu

Ing pucuking kebagian lan braimu

 

Tinggalen aku ing kene

Kangge ngetung saben waktu napasku

Tumekane sore kang ana

 

Lan kamar-kamar sing ndak gawe

Kangge ngelakoni uripku

Wes ben ambruk, tanpa guno

Nganti sliramu mangerteni jisimku

Jang kagubel ing pangarep kang semu…

Geguritan Bahasa Jawa Tema Gagrak Anyar

Geguritan Bahasa Jawa Tema Gagrak Anyar

Daksebar kembang mlati

Ing taman makam pahlawan

Kusuma Bangsa kang sejatine

Luhku tumetes…tes…. netesi bumi

Aku rumongso duso

 

Durung bisa melu labuh Negara

Amung sekar mlati iki

Tanda setya lan janji

Bakal melu napak suci

Labuh nagri alelandhesan ati suci

Dadi pepenget Agustus iki dino mulyo lan suci

Widiyati

Geguritan Bahasa Jawa Tema Gagrak Lawas

Sung nggeguriti

Kahanan arek zaman saiki

Sipat pemuda-pemudi

Srawunge saya nandi-nandi

Raket wewekane sepi

Tan kadi zaman nguni

Srawunge sarwa nganti-ati

 

Yen manut wasiteng tama

Priya srawung lan wanita

Gampang kena panggoda setan

Nerakl ing laku susila

Temah darbe jeneng ala

Wusananing tibeng papa

Geguritan Bahasa Jawa Tema Sosial

Geguritan Bahasa Jawa Tema Sosial

Dumadaan gelungan blangkonku takucili

Kerisku tak tarik nganti aku dewe blereng ndelokke

Rasane dinten niki kulo pingin nesu tenanan

Mripatku mentelengi siji-siji kanti panasing ati

Mboten enten seng wani mandeng aku

Rasa jroning atikul mobal-bobal kantun geni kang panas mari disumet

Bul……suarane nggebung ati

Astaku nggegem roso-roso pingin ngantem tembok kang gede ngantos ambrol

Wesi-wesi taklumat tak bengkokne…

Cagak-cagak koyok tak uncalne pating awang-awang…

Cara Mudah Membuat Geguritan Bahasa Jawa

Cara Mudah Membuat Geguritan Bahasa Jawa

Di dalam membuat geguritan atau sebuah puisi yang berhasa Jawa memanglah tidaklah begitu mudah, tetapi juga tidak begitu sulit.

Semua itu bisa dilalui asal harus bersungguh-sungguh dan selalu semangat dalam belajar. Di dalam membuat sebuah puisi itu bermain dalam banyak keindahan dan kosataka.

Bahasa Jawa mempunyai banyak persamaan kata, yang disebut dengan dasanama jadi kalian bisa mempunyai kata yang tepat untuk membuat geguritan. Dasanama adalah kumpulan sinonim per kata yang artinya adalah makna yang sama.

 

Berikut ini beberapa tips untuk membuat geguritan Bahasa Jawa yang benar dan baik :

 • Supaya bahasa bisa indah, haruslah jujur di dalam berbahasa Jawa dan bisa meluapkan isi hatinya.
 • Menyiapkan kamus untuk memilih persamaan di dalam Bahasa Jawa.
 • Contoh geguritan Bahasa Jawa yang baik dan bagus bisa masuk ke relung hati dan berkesan hingga membayang-bayangi pikiran.
 • Di dalam menulis sebuah geguritan yang bisa mengena dalam hati para pendengar atau pembaca, bisa dilakukan dengan mengibaratkan seperti menembak.
 • Memerlukan wawasan yang luas, penguasaan lapang dan penghayatan yang sangat mendalam.
 • Perlu juga penegasan kata. maksudnya ialah pada setiap kalimat harus menjelaskan suasana dan kondisi yang sebenar-benarnya.
 • Membuat geguritan Bahasa Jawa dengan mendengarkan pembacaan dim media buku Bahasa Jawa. Hal ini karena secara tidak langsung belajar ritme, kaya akan kosakata, nada membaca, dan belajar menjadi pembaca.
 • Menggunakan kata-kata yang wibawa dan bisa kalian tambahkan di judulnya misalkan sumpahku, ngulandara, sumpahmu, kumpuling balung pisan lan anteping.
 • Sehingga secara tidak langsung, suara bisa enak untuk di dengar karena sering mendengarkan patokan para penggurit yang sudah profesional.

 

Demikian beberapa contoh dari geguritan bahasa jawa yang bisa ditulis dan bisa disampaikan di sebuah website ini. Apabila ada kesalah katah atau tulisan, mohon untuk di maafkan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya

Leave a Reply