√ Terlengkap Kumpulan Cerita Wayang Bahasa Jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa – Wayang adalah budaya asli dari Indonesia, dan keberadaanya berabad-abad lamanya, serta sebelum Hindu masuk ke dalam Pulau Jawa. Didalam cerita wayang yang mengandung serat pesan moral yang bisa kita ambil dari pelajaran dan untuk kehidupan kita.

Wayang adalah seni budaya Indonesia, yang sangatlah menonjol dibandingkan dengan budaya yang lainnya, Wayang senior seni :

 • Musik
 • Seni Suara
 • Seni Peran
 • Seni Lukis
 • Seni Sastra

Jika di zaman sekarang yang bisa dijadikan media adalah :

 • Pendidikan
 • Hiburan
 • Memahami Filsafat
 • Dakwah

Cerita wayang yang sangat populer di Indonesia, termasuk adaptasi dari karya sastra India yaitu Mahabarata dan Ramayana. Kedua cerita tersebut, penyanggahannya banyak sekali terjadi dan disetujui, untuk disesuaikan dengan falsafah asli Indonesia.

Ciri-Ciri Cerita Wayang

Ciri-Ciri Cerita Wayang

Cerita wayang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini :

 • Cerita Yang Sangat Mirip dengan Sejara

Memang wayang hanyalah sebuah cerita, namun juga diantara cerita wayang dan sering kali berbeda.

Bahkan, di dalam cerita wayang, banyak sekali tempat-tempat yang sama. Jika cerita wayang di bawah ini, dirasa kurang atau Anda yang ingin cerita tentang Ramayanan, yang di bahas di cerita wayang Ramayana Bahasa Jawa.

 • Terdapat Konflik

Di dalam cerita wayang yang mengandung konflik, yang selalu bertentangan dengan manfaat dan konflik. Hal ini bersumber dari koptensi hawa nafsu di dunia ini.

Baca Juga : Wayang Semar

Cerita Wayang Bahasa Jawa Gatotkaca

Cerita Wayang Bahasa Jawa Gatotkaca

Gatotkaca arab klian sepupune engkang ngadah sama Abimayu putra ndugi Arjuna. Sawijining dinten Abimayu simah kaleh Utari putra sangking kerajaan Wirata, pas niku Abimanyu ngaku tasek perjaka.

Padahal Abimanyu sampun simah kaleh Siti Sundari putri sangking Saka Kresna. Siti Sundari engjab dititipne ing istana Gatotkaca mireng nek Abimanyu simah maleh.

Pak lik Gatotkaca engkang asma Kalabendana, ngajak Abimanyu wangsul. Karena niku ndamel Utari cemburu. Abimanyu kepeksan matur menawi mpun simah kecobo kalian Utari. Mulai mbenjeng Arjuna badhe seda dikrukuk mungsuh.

Banjur kalabenda nemono Gatotkaca, ngaturaken sikape Abimanyu, nanging malah diseneni, amergi kewanen nyampuri urusan sepupune niku. Gatotkaca emosi, banjur gebug sirahe kalabendana. Senajan kelakuane pun mboten sengaja, nanging ndamell Pakdhene seda saknalikane.

Waktu perang Bratayuda, Abimayu benar-benar dikroyok dengan Korawa ing dina ke 13, enjing ing dina menyang ke 14 Arjuna kedadean mbales sedane putra kanthi menggal Jayadrata.

Duryudana sedih ing kapatene Jayadrata, adik ipare. Duryudana meksa karma nempuh markas Pandawa ing waktu dalu niki, saknalika. Akhire karma bidal senajan niku ngelanggar aturan perang.

Mireng para Kurawa nyerang pas tengah wengi, Pandawa ngutus Gatotkaca ndamel ngadang Kurawa. Gatotkaca dipilih amergo kotang antarkusuma engkan di ndamel nimbulake cahaya padang.

 • Lahire Gatotkaca

Raden Warkudara lan Dewu Arimbi bayine lahir, namun bayi kang dilahirake wujud raksasa, lan ari-arine dereng saget pedot sampun satunggal tahun, bayine diparingi asma Tetuka.

Amergi Tetuko, wujude raksasan “buto”. Raden Warkudara lan sedulure Pandawa ngrasa isin, banjur para Pandowo limo, ngusahaake supaya Tetuko wujid manungso biasa, serta tali pusere pedot.

Banjar Arjuna diutus kanggo nedi pitulung poro Dewa kanti semedi, ing wektu engkang sami karma “panglima kurawa” uga ngelampahi semedi njaluk senjata pusaka marang Dewa.

Kepasrahan lan kekhusukan Arjuna semendi ingkang dilakoni, ndamelaken goncangan khayangan, akhire Dewa ndamel hasil bakal maringi pusaka.

Banjur Bathra Narada di utus maringi senjata wijaya danu marang Arjuna. Ten mriki kedadean Batra Narada, mboten saget mbedakne Arjuna lan Krana.

Pusaka wau akhiripun diparingi Karna, sakwise Narada sadar. Banjur ngabari Arjuna, akhiripun kedadean perang. Namun pusakanipun mboten saget di pendet male.

Ing waktu niku, khayangan keno masalah ageng. Patih Sekipu sak patihem ngobrak abrik khayangan, akhire para Dewa kalah, banjur Sang Hyang Bathra Naradam di utus kanggo ngubengi jagad raya.

Ceritane singkat. Narada mbeto, bayi Tetuka supaya didadeake jago perang. Banjur sekipu mboten purun ngelawan bocah cilik, akhire, Tetuka di lepas ke kawah kaleh beberapa pusaka.

Banjur, balungane di gawe sangking wesi, brengose sangkit kawat, drijine sangking gunting lan telapakane sangking pacul. Tetuku maleh wujud pemuda kang sampun dewasa. Akhire diparingi asma Gathot Kaca lan Kacanegara.

 • Gatotkaca Gugur

Peperangan dalu niku ajrih sanget. Gatotkaca nyedoake satuma Korawa seng ngadah asma Lembusa. Nanging dhekne kelangan pak like, yaiku Brajawikalpa lan Brajalamadan, engkang tewas mungsung dekne sedanten, engkang asmane Lembusura lan Lembusana.

Akhire Gatotkaca ngadhep karo Karna, panduwe senjata Kontawijaya. Akhire Gatotkaca ndamel kembaran badan piambek seakehe 1000 wong, dadine beta karna kebingungan.

Dhuwur pitutur bapake “Batra Surya”, karna kedadean nemu Gatotkaca seng asli, Karna cucul senjatra menyang ara neng Gatotkaca.

Gatotkaca nyobi nyingkrih kalian cara mabur sak dhuwur-dhuwure. Arwak Kalabendana duki dumandakan muncul Kontawijaya kalian matur kabar sangking khayangan, menawi ajal Gatotkaca ditepakne dalu niki.

Gatotkaca namung pasrah andhap keputusan sangking Para Dewata. Gatotkaca ngadah pesenm nek mayite saget ndamel musnahne musuh, Kalabenda setuju.

Kalabendana banjur njaga pusere Gatotkaca, ndamel senjata kunta. Pasukan tersebut musnah kalian wrangkane, nggeh meniko kayu seng tasek ing lebet wetenge Gatotkaca.

Gatotkaca sampun seda saknalikane, arwah Kalabendana banjur mbuwang mayite menyang arah Karna. Karan mlumpat lan lolos sangking pati. Ananging kretane rusak, amergi ketiban mayite Gatotkaca.

Pemburine kereta kasebut, meleset lan mabur ing sembarangan arah, lan mewaske poro prajurite Kurawa seng masuk ing teporo. Akhire katah ingkang seda.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Pandawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa Pandawa

Mahabrata utowo Pandawa lima yaiku wayang kang digandrungi nusantara lan wong jowo. Sedulure Pandowo iku ono 5 lanang sedanten, mulo diarani Pandawa Lima ing cerita Mahabarata, Puntadewa utowo Yusdhistira niku putrane Pambuyan.

Watake Puntadewa yaiku ambeg darma lan nrima ing pandum, adoh sangking hawa kamurkaan. Raden Puntadewa peparab :

 • Dwijakangka
 • Yudhistira
 • Darmakusuma kratone, manggon ing idrapasta utawa ngamarta.

Yudhistira ngadah garwa asmanipun Dewi Drupadi, patra lan putrine Raden Drupada, ratu ing Negara Pancala utawa Campala. Yudhistira niku ngadah kesaktian sangking tumbang.

Puta kan kaping loro yaiku Raden Warkudara “Bima”, garwane Warkudara Jhodipati duwe aran Dewi Arimbi. Warkudara ngadah perawakan :

 • Gagah prakoso
 • Gedhe duwur
 • Paling kuat sangka anak pandhawa liyane

Raden Bimasana ngadah kekuatan lan pusaka Gada Rujakpala. Putra kang nomer telu yaiku Janaka utawa Raden Arjuna, watake Arjuna yaiku terampil lan prigel manah minangka penengahe Pandawa, lan kumbang ali-ali kang kondang nggantenge. Jiwa Raden Arjuna wani lan ksatria.

Arjuna satria, sangking garwane Dewi Sambrada lan Srikandi yaiku Madukara. Naluka Sedewa wujudte ksatria kembar, kang ngadah watak utama, luhur budine lan ambeg darma.

Kanthi sithik luhur budine, welas asih marang sepadhahe wong kan nandang kesangsaraan, seneng tetulung marang wong liyo “sesama”. Sandewa lan Nakula satria ing sawojajar.

 • Pandawa Nalikane Dadi Murid

Cerita Pandhawa lima, niku tindhak tanduke lan watake saget kangge tepa patuludhane para tiang muda sakniki. Nopo male kadikdayaan lelimane mujudake satria kang pilih tanding.

Pas nalikane dadi muride Pandhita Durna, Pandhawa wes bisa ngetokae keprigelane lan kepinteranne. Raden Bimasena kang gagah prakoso kondhang kagungan ngada rujakpala lan sanjaya kuku puncanaka.

Pandhawa uga luwih pinyer katimbang murid liyane. Namung ora tau seneng pamer kadigdayan, malah ngada watak kang ngajeni marang sepadane lan andap asor lembah manah.

Katah lelakone kang dilakoni Pandawa kaseng saranaan iku tuwung sangka Kurawo wong kan kepingin nyingkrihake para Pandawa. Kabeh kesengsaraaan iku mau bisa hasil kabengkas lan kiat dilakoni. Benten maleh karo bolo kurawa seng ora kuat ngelakoni.

Menawi dideleng antarane Pandawa lan Kurawa niku isih kadang “sak dulur”, amergi Pandawa lima iku putrane Prabu Pandudewanata niki adikne Prabu Desrarastra.

Kurowo kale Pandawa ora bisa rukun amergi Dewi Gandari kepingin digarwani Prabu Pandhudewanata nanging orang oleh, malah dhekwene diwenehake maring kangmas sing wuto. Mulo banjur dadi pangipat-ipat, besuk saturun-turune bakalan dados musuh babuyutan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Ceirta Wayang Anoman yaiku bayi seng wujude Kethek kang pembohong nang Mangsa Tretayuga kang dadi putra Anjani, Wanara wdhok. Sakdurunge ndisik Anjani sakwadine ngurpakne widodari, ngada asmo Punjikastala. Amergi mubarang tumpakne, dekwene liyar nyang dunyo dadi Wanara Wedok.

Tumakne kasebat saget bubar nek ndhewekne riyen sawong putra kang wujude penitisan Siwa. Anjani sima kale Kesari, sawiji wanarang ingkang perkasa. Sareng kaliah Kasari, Anjani ngelampahi tanpa teng ngajenge Siwa.

Supados Siwa puru menjelma ndamel putra dekne sedanten. Amergi Siwa terkesan kale pemujaan engkang dilampahi sangking Anjani lan Kesar, dhekwene ngabulake nopo seng disuwun sedanten kalian ngadep teng dunyo dados Hanoman.

Salah satunggale versi, nyeritake pas Anjani tapa dateng Siwa, teng panggonan liya, Raja Dasarata ngelampahi putrakama nglakoke Putrakam Yadnya ndamel nyanggo ngandhap.

Banjur dekne nerima pirang-pirang panggonan ndamel diparakne marang para garwane. Banjur enten dina Rama Bayen Laksaman.

Satrugna lan Batra, nduwur kekarepne Dewata, sakwiji manuk ngerebut panganan, lan nibakke dekwene ing nginggil alas, enten Anjani sing lagi tapa. Bayu, si Dewa Angen, ngrimaken panganan ben ndugi teng tangane Anjani.

Pungkasanipun Anjani dahar panganan kasebut, nuli lairan Hanoman. Hanoman ngadep Laksamana, Sinta, Rama. Salah satunggale versi ngaturaken, menawi Hanoman lair secara mboten supados, amergi hubungan antarane Bayu lan Anjani.

Diceritakake menawi teng mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kantun Anjani, banjur dekwene ngekepi. Anjani mangkel lan nesu amergi mboten diajeni. Dewa Ananging Bayu jawab menawi Anjani mboten purun sangking demokan Bayu.

Dhekwene ngekepi Anjani ogang teng bangun, ananing enten sajroning atine, Bayu ugo dicelatu, menawi mbesuk Anjani siap nglaerke, sawung putra engkang kekuatane sepadan kalian Bayu lan paling pinter neng Parwa Wanara.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna

Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna

Raden Arjuna iku putra kang nomer telu saka pasangan Prabu Pandudewanata lan Dewi Kunti. Raden Arjuna iku perlambangan manungsa sing nduwe ilmu kang dhuwur ning ragu sakjroning tumindhak. Ksatria soko Madukarta. Wujudke satriya sing bagus tanpa ana cacat.

Ing jagad, ora ono sing bisa nandhingi kebagusane, amargi Janaka minangka simbol amal kang becik. Amal kang becik ora bisa pisah klawan suargo “jannah”.

Ingkang pas enom, Raden Arjuna wis gemar pados ngilmu. Dheweke ngelmu neng sapa. Guru-gurune yaiku Resi Drona dheweke kagungan ksatriaan kang manjur sing duwe aran panah Cundamanik lan Arya Sengkali.

Sing kaping pindo yaiku Begawan Krepa, Resi Padmanaba, Begawan Kesawasidi, lan okeh pertapa seng liya-liyane. Pusakane pirang-pirang. Kang asrining digunakake yaiku Keris Pulanggeni, Panah Merdaging, Kalanadhah, Haryas sangkala, Rodha Dhadali lan Pasopati.

Raden Arjuna ksatria digdaya sakti mandraguna, prigel ing samubarang, polatan luruh jatmika, seneng tetulungan marang sepadahane, mula ditresnani sening sapa wae, ora mokal yen garwane sak pirang-pirang.

Ing njero pawayangan diceritakake menawa Raden Arjuna nduweni luwih saka 40 garwa, nanging mung beberapa wae seng dikenal lan kerep diceritake.

Akeh bojo seing dhuweni Raden Arjuna ing cerita pewayangan, dudu ngambarake ksatriya kang serakah bojo. Nanging Raden Arjuna bisa nerima lan katampa saka sedanten tunggalan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Bagong

Cerita Wayang Bahasa Jawa Bagong

Bagong yaiku jenenge salah siji tokoh punakawan ing njero kisah pewayangan sing ana neng tanah Jawa lan Jawa Timur. Tokoh wayang iki dikisahke dadi anak wuragil saka Semar. Ing njero pewayangan Sunda uga ana tokoh punakawan sing idenyik karo Bagong, yaiku Cepot utawa Astrajingga.

Nanging sejene, manut versi sing iki, Cepot yaiku anak paling tuwa sak Semar, ing njero wayang banyumasan Bagong luwih dikenal kanthi aran Bowar.

Dadi sawong punakawan sing sifate menghibur penonton wayang, tokoh Bagong digambarake kanthi ciri-ciri fisik sing ngundang nguyu, awake kang bunder, matane amba, lambe dowo lan kesane dadi ndomble.

Ing njero figur wayang kulit, Bagong nggawa senjata sing karan kudi. Gaya omongane Bagong kesane sak karepe dewe. Dibandingke karo ketelu panawakan liyane, yaiku Gareng, Semar, lan Pitruk, mula bagong yaiku tokoh sing kurang ngerti tata krama lan paling lugu.

Pirang-pirang versi nyebute menawa, sayekti Bagong dudu anak kandung Semar. Dikisahake Semar ngrupakne penjelmaan sawong dewe nduwe jeneng Batara Ismaya sing dimudunke menyang dunyo bareng kakangen yaiku Togog utawa Batara Antaga kang kanggo ngasuh keturunan saka adikne, yaiku teko keturunan Batara Guru.

Togog lan Semar podo-podo ngajokake panjaluk marang bapake, yaiku Sanghyang tunggal, supaya dekne kabeh diwenehi kanca. Sanghyang tunggal genti ngajokake pitakonan muni, sapa kanca sejatine menungso.

Togog njawab hasrat, legakne Semar njawab {bayangan}. Saka jawaban kasebut, Sanghyang tunggak banjur nyiptake hasrat Tagog dadi manungsa cebol kang nduwe jeneng Bilung, lagekne bayangan Semar diciptake dadi manungsa nduwe awak bunder kan nduwe jeneng Bagong.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Kresna

Cerita Wayang Bahasa Jawa Kresna

Abiyasa Begawan lair ing sawijining pulo alas Gajah Oya, sing mengkono dadi Astinapura. Crita, nalikane Begawan Palasara tapa, malaekat teka keganggu karo Panjenengane, nanging kanggo ora duwe manfaat.

Banjr Betara Master marang Betara Narada kanggo nguripake menyang manuk lan ngganggu Begawan. Manuk digawe nest lan uwuh ing sira saka Begawan, nanging banjur manuk iki musna. Ing Begawan teka ing bank-bank ing Ganges.

Weruh Dewi Durgandini lan takon marang ngirim kanggo nglintas. Boat iki arep ing obrolan lan sumurup yen penyakit Dewi Durgandini, yaiku stench ing awak. Palasara Begawan bisa kanggo ngobati iku.

Omah-omah Begawan Palasara lan Dewi Durgandini. Banjur lahir ing Abiyasa. Sawise lahir Abiyasa, mambu amis ilang lan Dewi Durgandini jeneng Setyawati. Begawan Palasara nganti kolom kanggo menehi lahir kanggo dadi Bimakinca, Rajamala, Kencarupa, Rupakenca, Rekawati lan Setatama.

Kabeh dadi sedulur Abiya. Begawan Palasara kiwa gesang lan tanpa ing Rahtawu, gung Arga Sapta, Setyawati mengko nikah Prabu Sentanu. Begawan Abiyasa ing ngisor iki ruma sing dkunjari ing Rahwatu.

Sawise pati Cintranggada lan anak Citrawirya Setyawati karo Prabu Sentanu, Setyawati tangglet Bagawan Abiyasa kanggo menehi turunane. Ing panjalukan saka ibune. Begawan Abiyasa sima rondo setengah adikne.

Mengkono lair Destarata wuta Dewi Ambika lan Pandu pada tengglet lan caucasians saka Ambalika. Amargin saka cacat dheweke, Dewi Setyawati takon marang ngasilaken maleh supaya lahir Yamawidura Ladies dijenengi Datri.

Nanging, Yamawidura kekurangan apa wae, kang lumpuh, sawise anak-anak cukup diwasa, penjenenganipun masrahae kepemimpinan kanggo Pandu.

Sawise perang rampung Baratayuda, Begawan Abiyasa mengelilingi watara Padang kuru Seta diiringi kang kabeh weruh keluarga ngambah Baratayuda. Begawan Abiyasa iki kena kanggo mangerti sing mantan Perang Baratayuda rusak lan ngerti akeh jiwo sing durung sampurno.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Petruk

Cerita Wayang Bahasa Jawa Petruk

Petruk iku salah sijine Panakawan anake Semar, kangmase Bagong lan Gareng. Dheweke duwe bojo Dewi Ambarawati, putri saka Prabu Ambarasraya raja negara Pandansurat.

Parang Petruk iki ora disebutake ing kitab Mahabarata, dadi anane ing gubahan gagrag pewayangan Jawa. Ciri-ciri parang Petruk yaiku dedege sing dhuwur lang irunge dawa. Petruk sadina-dina tansah nggawa gaman arupa pethel.

Paraga iki kondhang ing lakon Petruk dadi Ratu. Asal-usule Petruk ini maneka warna versine. Ana sing nyebut yen biyen Petruk iki pangeran kang gagah perkasa, ana uga kang kasebut mbiyene anak pandhita sekti.

Ing salah sijine versi iku, dheweke askline anakke pandhita raseksa pertapan Begawan Salantara. Nalikane kuwi jengen Bambang Pecrukpanyukilan. Dheweke senengane guyon lan demen banget gelut.

Ing padhepokan iku, Bambang Pecrukpanyukilan kondang pilih tanding. Mula saka kuwi, dheweke banjur ngulandara ngolek ngelmu lan nguji kadhigdayane.

Ing tengah dalan, dheweke ketemu Bambang Sukakadi “Gareng” saka pertapan Bluluktiba. Wong loro banjur adu sekti, awak loro-lorone dadi rusak. Untung wae banjur dipisah dening Semar “Semar lan Bagong”.

Wong loro mau banjur dipek murid utowo anak dening Semar. Cerita kasebut ana ing lakon Bathara Ismaya krama.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Srikandi

Cerita Wayang Bahasa Jawa Srikandi

Dewi Wara Srikandi yaiku putri Prabu Drupada neng cempalareja. Wayah remaja putri dheweke ngguru manah nang Raden Arjuna. Bacut terus dheweke neng njupuk bojo saka Arjuna. Asal ngugah srikandi ngguru manah nan Arjuna.

Wayah pengantin Arjuna karo Dewi wara Sumbadra, Srikandi teka ndeleng, dheweke ndelok panggawe menyang kale pengantin kuwi, kegereta srikandi pingin dadi manten.

Nang siji dina srikandi ndelok Raden Arjuna manah sing diwulangna nang rarasati, gundik sang Arjuna, Srikandi bacut teka ngguru manah nang rarasati. Neng sayekti kekarepan kuwi mung kanggo lantaran wae, ben bisa ketemu karo Pangeran Arjuna.

Panggawe srikandi sing mengkana iki dedekne murka Dewi Drupadi, permaisuri Prabu Puntadewa, kakang wadon srikandi di delok menawa penggawe srikandi kuwi ora becik.

Dewi Wara srikandi dhisik dijambe saka raja Prabu Jungkungmardea neng Negeri parangkubarja, nganti ramanda Dewi Wara srikandi Prabu Drupa tergiur tampa jambe kuwi, ning dewi wara srinkandi bacut rerus nggugat neng Raden Arjuna.

Dibelalah srikandi saka Arjuna mawa jungkungmardea dipateni saka Arjuna. Sakwise kuwi srikandi diperisteri saka Arjuna karo kebiasan kegedhen karo kawinan putera mawa puteri.

Aten-aten srikandi dadi aten-aten lanang, dhemen nang peperangan, diamargakne kuwi dheweke dipangarah puteri prajurit. Nganti periode wektu iki, wedok-wedok sing wani mbabagan mubarang hal sing ora becik, luwih-luwih sing babagan bangsa Indonesia dipangarah srikandi.

Srikandi sawong puteri panjaga keamanan negeri madukara, yaiku negeri arjuna, tembungan-tembungan srikandi enak dirungune lan kebak karo esemane, wayah dheweke nesu ora kedelok kenesone kuwi, parandene nekakake wedi nang sapa uga.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Abimanyu

Cerita Wayang Bahasa Jawa Abimanyu

Ing njero perang Baratayuda, dikisahkan Abimanyu sengaja di delakake saka kapindho wong tuane lan didukung saka kadang Pandawa. Ambimanyu dadi pamaris tahta kerajaan Amarta, dadine keslametan Abimanyu dadi duwe arti banget kanggo keluarga kerajaan Amarta.

Abimanyu dadi simbul kemengan Kadang Pandawa dadine prayogaa ing njero perang gedhe baratayuda kuwi dheweke dideleke neng panggon sing wedi banget, dijaga saka bojone Dewi Utari lan emboke Woro Subondro dheweke ora oleh metu saka panggon kasebut.

Dewi Utari bojo Abimanyu kebeneran lagi ngandung, dadine dheweke ora arep ucul saka bojo sing demen mbasi sedhela wae. Kabeh wong tuwo Pandawa menehake wanti-wanti pesen sing ora banget oleh dilanggar marang Abimanyu, menawi dheweke ora oleh melu berperang mungsuh Kurawa.

Saben manungsa nyat duweni kisah dewe-dewe. Sadurunge sesomahan karo Dewi Utari sabenere Abimanyu wis nduweni jeneng Siti Sendari. Nang wayah kenalan karo Dewi Utaei Abimanyu ngaku dadi perjaka.

Nang wayah kuwi Dewi Utaripun durung curiga lan maido kebacut demen marang Dewi Utari kurang pitaya nek Abimanyu durung nduweni bojo. Amergi kebacut demen marang Dewi Utari Abimanyu kepeksan nggorohi, kanggo mitaya ke Dewi Utari dheweke nyupata :

Dewi Utari ingsung isih legan durung nduwe kromo yen ora ngandel aku wani mati di krocok gaman sewu {Dewi Utari aku isih perjaka durung nduwe bojo nek maido aku wani supata mati ditombak sewu pusaka}.

Demikian penjelasan artikel ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.